Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Γίνε επιχειρηματίας με ένα ευρώ


Σάρκα και οστά στην ιδέα της ίδρυσης επιχειρήσεων «χωρίς λεφτά» επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με τη θεσμοθέτηση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η οποία φιλοδοξεί να τονώσει την επιχειρηματικότητα σε μια περίοδο που υπάρχει περίσσευμα ανάγκης για δουλειά, αλλά δεν υπάρχουν κεφάλαια για επενδύσεις.

Η ιδέα της «εταιρείας του ενός ευρώ» είναι πρωτοποριακή ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο ιδιώτης μπορεί να συστήσει γρήγορα, ανέξοδα και χωρίς τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που έχουν οι ΕΠΕ ή, πολύ περισσότερο, οι Α.Ε. μια μικρή εμπορική εταιρεία με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (ξεκινά από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει όσο ψηλά επιθυμούν οι εταίροι), αλλά αξιοποιώντας ταυτόχρονα άλλες εισφορές, που μπορεί να είναι εγγυήσεις τραπεζών ή άλλων εταιρειών, εργασία, ιδέες κ.ά.

Το ιδιαίτερα ευέλικτο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και η αποσύνδεση της συμμετοχής από το κεφάλαιο (μερίδια), αφού θα μπορούν να αξιοποιηθούν κάθε είδους προσφορές από τους εταίρους, αποτελούν το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του νέου τύπου εταιρείας, που θα «βγει στην αγορά» δύο μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου από τη Βουλή, δηλαδή περίπου τον Μάιο-Ιούνιο.

Τα οφέλη

Εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη δραστηριοποίηση ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας τοπικών συνεργασιών, θα συμβάλει στη σταδιακή μετατροπή των ΕΠΕ σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και θα αποτελέσει την κυρίαρχη μορφή ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ή οικογενειακών εταιρειών.

Το γεγονός ότι η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική την εντάσσει στις εταιρείες που διαθέτουν μεν κεφάλαιο, εντούτοις οι εταίροι τους έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα εταιρικά χρέη, με εξαίρεση εκείνους που αποκτούν μερίδια με εγγυητικές εισφορές.

Η σύστασή τους μπορεί να γίνει μέσα σε μία ημέρα, μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ, ενώ ειδικά για την περίπτωση των ΙΚΕ ο νόμος επιτρέπει σε αυτές τις εταιρείες, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης του σκοπού τους, να ξεκινήσουν να λειτουργούν.

Ένα πλεονέκτημα «κόστους» των ΙΚΕ είναι ότι για τη σύστασή τους δεν απαιτείται συμβολαιογράφος, τουλάχιστον για τις απλές περιπτώσεις. Αρκεί μόνο ένα ιδιωτικό έγγραφο, εκτός και εάν εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία (π.χ., ακίνητα), για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.

Μερίδια

Παράλληλα, η εταιρεία δεν θα εκδίδει μετοχές, αλλά μερίδια, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στους εταίρους, ανάλογα με το είδος των εισφορών τους, είτε αυτές μπορούν να αποτιμηθούν και να εγγραφούν στον ισολογισμό είτε όχι. Οι εταίροι έχουν ίδια δικαιώματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Εταίρος, με δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων και στη διανομή κερδών, μπορεί να γίνει κάποιος που προσφέρει:

Κεφάλαιο και περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε ύψους. Σύμφωνα με τον νόμο, η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Για τις κεφαλαιακές εισφορές ακολουθούνται οι προβλέψεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Εργασία ή οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών. Επειδή οι παροχές δεν μπορούν να αποτιμηθούν, η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό. Προβλέπεται αποζημίωση της εταιρείας σε περίπτωση αποχώρησης του εταίρου ή ακύρωσης των μεριδίων του.

Εγγυήσεις, οι οποίες ενισχύουν τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (π.χ., τράπεζες, άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση αυτή, η αξία των εγγυητικών εισφορών καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 75% του ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής. Τα στοιχεία των εγγυητικών εισφορών (χρόνος, ύψος, σύνθεση) δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά. Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Οι δυνατότητες διαμόρφωσης του καταστατικού σε μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι μεγάλες, ώστε οι εταίροι θα μπορούν να δημιουργήσουν είτε μια εταιρεία που να μοιάζει πολύ με τη σημερινή ΕΠΕ, είτε μια αμιγώς προσωπική εταιρεία, είτε ακόμα και μια «κανονική» ανώνυμη, με τη διαφορά ότι δεν θα μπορούν να εκδώσουν μετοχές. Η εταιρεία δεν έχει περιορισμούς σε ό,τι αφορά την έδρα της. Θεωρητικά, καταστατική της έδρα θα είναι ο δήμος όπου υποβάλλει το καταστατικό της, αλλά η πραγματική της έδρα μπορεί να βρίσκεται και στο εξωτερικό. Θα διέπεται, ωστόσο, από το ελληνικό Δίκαιο, όσο είναι καταχωρισμένη στο ΓΕΜΗ.

Τα μερίδια των εταίρων μπορούν να μεταβιβαστούν, αλλά και να κατασχεθούν για ατομικά χρέη, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης του εταίρου μπορούν να εκποιηθούν. Η ΙΚΕ δεν μπορεί να αποκτά ίδια μερίδια και είναι υποχρεωμένη να τα ακυρώνει άμεσα σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλη εταιρεία που κατέχει με-ρίδιά της.

Πρώτα αποθεματικό, μετά κέρδη

Πριν από κάθε διανομή κερδών στους εταίρους, το αποθεματικό της εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να ενισχύεται με το 1/20 των καθαρών κερδών, ώστε να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των πιστωτών. Το αποθεματικό μπορεί να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

Προς αποφυγή καταστρατήγησης της παραπάνω απαγόρευσης, π.χ. μέσω δυσανάλογων αμοιβών που μειώνουν το λογιστικό κέρδος, ο νόμος υποχρεώνει τους εταίρους να επιστρέψουν τα κέρδη στην εταιρεία σε περιπτώσεις «κεκρυμμένης καταβολής κερδών», όπως, για παράδειγμα, αν διαπιστωθεί ότι έλαβαν υπερβολικές αμοιβές και ανταλλάγματα στο πλαίσιο συμβάσεών τους με την εταιρεία ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών. Κάθε χρόνο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα, που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 31ης Μαρτίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...