Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Υπόμνημα της Ένωσης Oικονομολόγων στη Βουλή

ΠΡΟΣ  Τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλουμε υπόμνημα της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας με αριθμό ΦΕΚ 2338, τεύχος Β, 15 Ιουνίου 2020 και με αριθμό ΦΕΚ 2265, τεύχος Β, 12 Ιουνίου 2020 περί Ωρολογίων προγραμμάτων των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου αντίστοιχα.

Με το υπόμνημά μας αυτό διατυπώνονται οι απόψεις και οι παρατηρήσεις μας επί των επί των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων. Προσβλέπουμε δε στην παρέμβασής σας, ώστε να θεραπευθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στον κλάδο των καθηγητών ΠΕ80 Οικονομίας.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΝΤΕΣ                                           

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΙ

Των Αποφάσεων της Υπουργού Παιδείας με αριθμό ΦΕΚ 2338, τεύχος Β, 15 Ιουνίου 2020 και με αριθμό ΦΕΚ 2265, τεύχος Β, 12 Ιουνίου 2020 περί Ωρολογίων προγράμματος των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου αντίστοιχα.

Με το παρόν Υπόμνημα ζητούμε την τροποποίηση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, αφού από τα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξοβελίζονται τα οικονομικά μαθήματα και γενικότερα των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών.

Με τα νέα ωρολόγια προγράμματα αλλάζουν οι αρχές και σκοποί της εκπαίδευσης και αυτό γιατί:

•    η διδασκαλία στο σχολείο προσανατολίζεται στην αποσπασματική μάθηση «γλωσσών», συμβολικών και επικοινωνιακών, καθώς και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών. Αυτό που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία  είναι η αποσπασματικότητα και η ασυνέχεια της γνώσης.

•    δίνεται έμφαση μόνο στη φυσική, συμβολική και ηλεκτρονική γλώσσα που οδηγεί, σε ένα διδακτικό αποτέλεσμα, που ο μαθητής μοιάζει με διαχειριστή-χρήστη του συστήματος και διαθέτει μόνο δεξιότητες.

•    επιδιώκεται η κατασκευή έτοιμων εξεταστικών αντικειμένων - λύσεων - απαντήσεων που είναι συμβατή με ένα  εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και συντηρείται η αδιαφορία που υπάρχει για το ερώτημα της μετάβασης στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα με όρους μόρφωσης και γνώσης.

•    ο μαθητής γίνεται χρήστης μόνο της τεχνολογίας, επεξεργάζεται  και διαχειρίζεται πληροφορίες μέσα από δικτυακές λειτουργίες και διαθέτει μόνο δεξιότητες. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται πολίτες που λειτουργούν μέσα σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας ως αναλώσιμοι διαχειριστές πληροφοριών.      

Θεωρούμε ότι η Οικονομική Επιστήμη, που το αντικείμενό της αφορά στην παραγωγή, διανομή και ανταλλαγή των αγαθών στην κοινωνία, είναι απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.

Επίσης, θεωρούμε ότι οι μαθητές είναι αναγκαίο να μάθουν πως κινείται η οικονομία, να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δημιουργικά αντιμετωπίζοντας προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.       

Όμως το σύνολο σχεδόν των μαθητών δεν έρχονται σε επαφή με την οικονομική επιστήμη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρά την οδηγία 18.12.2007 COM(2007) 808, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Οικονομική Εκπαίδευση. Την οικονομική επιστήμη διδάσκονται μόνο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που ακολουθούν τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής.    

Επισημαίνουμε ότι οι  επιλογές στα ωρολόγια προγράμματα έχουν επιπτώσεις και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, αφού η μείωση των ωρών διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο οδηγεί αντικειμενικά  σε νέες διαθεσιμότητες, κινητικότητα και ανεργία.   

Ως Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών, με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας, ζητούμε:  

- Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

-το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

-Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης.

-Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία» να γίνει εργαστηριακό και να διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου.   

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΝΤΕΣ

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών για τα θέματα ΑΟΘ των ΕΠΑΛ


Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) σε σχέση με τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των ΕΠΑΛ έχει να κάνει τις παρακάτω παρατηρήσεις στο θέμα Δ:
ΕΡΩΤΗΜΑ Δ1. Η απάντηση δίδεται με δύο τρόπους:
Α) Ο αποπληθωριστής τιμών του ΑΕΠ μετρά τις τιμές όλων των αγαθών που παράγονται σε ένα έτος στην εγχώρια οικονομία.
Ο υπολογισμός του πραγματικού ΑΕΠ στην περίπτωση που η οικονομία παράγει δύο αγαθά μπορεί να γίνει με τον τύπο του αποπληθωριστή τιμών του ΑΕΠ:

Αποπληθωριστής Τιμών = (Ονομαστικό ΑΕΠ / Πραγματικό ΑΕΠ)*100

Με την επίλυση του τύπου αυτού βρίσκουμε το πραγματικό ΑΕΠ που ζητείται στο ανωτέρω ερώτημα και είναι 200 χρηματικές μονάδες για το έτος 2009.
Β) Ο υπολογισμός του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές για το έτος 2009 γίνεται και με τον τύπο: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έτους t σε σταθερές τιμές= Pε. β ..Q t
Όπου t =1,2,3..................ν
Με βάση τον ανωτέρω τύπο το ΑΕΠ σταθερές τιμές είναι:
Α.Ε.Π. 2009 σε σταθερές τιμές2008 = PA2008 ∙ QA2009 + PB2008 ∙ QB2009 = 10 ∙9 + 10 ∙10 = 190 χρηματικές μονάδες.
Και οι δύο λύσεις είναι σωστές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφοροποίηση των μεγεθών οφείλεται στο ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές τιμών και ποσοτήτων μεταξύ των δύο ετών είναι διαφορετικές με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετικός τρόπος στάθμισης του πραγματικού ΑΕΠ.
Η αναφορά που γίνεται από ορισμένους, για την εξήγηση του διαφορετικού μεγέθους του ΑΕΠ του έτους 2009, στο ΔΤΚ είναι λανθασμένη. Αφού, ο ΔΤΚ κατασκευάζεται με τη βοήθεια ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από το μέσο καταναλωτή άσχετα αν παράγονται στην εγχώρια οικονομία ή είναι εισαγόμενα. Ως εκ τούτου ο ΔΤΚ δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί αποπληθωριστής ολόκληρου του ΑΕΠ.
ΕΡΩΤΗΜΑ Δ2. Στο ερώτημα αυτό ζητείται από τους μαθητές να υπολογίσουν τη μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και να συμπεράνουν από τη μεταβολή αυτή τι συμβαίνει με την οικονομική ευημερία της υποθετικής οικονομίας. Στην ερώτηση δεν χρησιμοποιείται το κατάλληλο οικονομικό μέγεθος.
Οι μαθητές θα απαντήσουν με βάση το βιβλίο το οποίο αναφέρει: «το ΑΕΠ είναι ένα μέγε- θος που μας πληροφορεί για την οικονομική ευημερία μιας χώρας. Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ μετρά το βιοτικό επίπεδο της χώρας».
Η σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι ότι η οικονομική ευημερία βελτιώθηκε.
Επειδή μειώθηκε το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού το βιοτικό επίπεδο χειροτέρευσε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Τέντες      Άγγελος Αντωνόπουλος

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Κυκλοφορία 5ου τεύχους περιοδικού "Ξενοφών" - Σημείωμα εκδότη

Στις 20 Ιουνίου του 2020 κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος του περιοδικού «ΞΕΝΟΦΩΝ». Σε μία χώρα που τα εκπαιδευτικά προγράμματα καταρτίζονται με όρους πολιτικούς και όχι εκπαιδευτικούς, το περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ που αφορά την οικονομική επιστήμη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι μία επίμονη προσπάθεια των οικονομολόγων για την αντιστροφή της προς τα κάτω εξίσωσης που επικρατεί στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο. Το περιοδικό, στο μέτρο που του αναλογεί, συμβάλει στην αναβάθμιση του Ελληνικού σχολείου παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, προβάλλοντας την εργασία δημιουργικών συναδέλφων, ενισχύοντας ταυτόχρονα του δεσμούς με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το φετινό τεύχος είναι αφιερωμένο στη συμβολή του Ronald Coase στην οικονομική επιστήμη.

Με την αγορά του 5ου τεύχους, προσφέρεται δωρεάν το βιβλίο "Πρώτα Χρηματοοικονομικά Βήματα" του Ισλανδού οικονομολόγου Gunnar Baldvinsson. Για παραγγελίες μπορείτε, είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τις Εκδόσεις Ευρασία στο 2103614968 ή να συμπληρώσετε την φόρμα παραγγελιών: Online Buy | Ξενοφών

Επιστολή προς Πρυτάνεις Οικονομικών Πανεπιστημίων και Προέδρους Σχολών και Τμημάτων για τον εξοβελισμό της Οικονομικής Επιστήμης από τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα


Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις και να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι με την απόφαση αυτή εξοβελίζονται τα οικονομικά μαθήματα και γενικότερα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πιστεύουμε ότι η διδασκαλία στο σχολείο, μέσω και των αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματα, προσανατολίζεται στη μάθηση «γλωσσών», συμβολικών και επικοινωνιακών, καθώς και τρόπων αναζήτησης αποσπασματικών πληροφοριών. Αυτό που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία  είναι η αποσπασματικότητα και η ασυνέχεια της γνώσης.
Η έμφαση του προγράμματος μόνο στη φυσική συμβολική και ηλεκτρονική γλώσσα οδηγεί, σε ένα διδακτικό αποτέλεσμα, που ο μαθητής μοιάζει με διαχειριστή-χρήστη του συστήματος και διαθέτει μόνο δεξιότητες. Από την άλλη η κατασκευή έτοιμων εξεταστικών αντικειμένων-λύσεων-απαντήσεων είναι συμβατή με ένα  εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και συντηρεί την αδιαφορία που υπάρχει για το ερώτημα της μετάβασης στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα με όρους μόρφωσης και γνώσης.
Θεωρούμε ότι η Οικονομική Επιστήμη, που το αντικείμενό της αφορά στην παραγωγή, διανομή και ανταλλαγή των αγαθών στην κοινωνία, είναι απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Όμως με την επιλογή όμως του Υπουργείου Παιδείας οι κοινωνικές  επιστήμες και ειδικότερα η οικονομική επιστήμη εκτοπίζονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφού αυτή δεν είναι ενταγμένη στα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου πλην της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης. Έτσι, οι μαθητές δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει οικονομική επιστήμη για να μπορούν να επιλέξουν τον ανωτέρω προσανατολισμό.   
Επιπλέον, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μαθητών να μην διδαχθεί ποτέ στη ζωή του έννοιες, όρους, προτάσεις και νόμους της Οικονομικής Επιστήμης παρά την οδηγία 18.12.2007 COM(2007) 808, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Οικονομική Εκπαίδευση.
Τέλος, η ενασχόληση με την διδασκαλία των οικονομικών αποτελεί μια επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων των Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων. Κάποια Πανεπιστήμια μάλιστα έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους μαθήματα περί διδακτικής των οικονομικών. Με τις ρυθμίσεις στα ωρολόγια προγράμματα στερούνται οι απόφοιτοί σας μιας σημαντικής επαγγελματικής διεξόδου.          
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
ως Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας τις παρακάτω προτάσεις: 
- Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
-το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
-Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης.
-Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία» να γίνει εργαστηριακό και να διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου.  
Πιστεύουμε ότι με την παρέμβασή σας μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος να διδαχθεί η οικονομική επιστήμη σε όλους τους μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό θα τους δώσει την δυνατότητα να κατανοήσουν πώς κινείται η οικονομία, να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δημιουργικά ώστε να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.         

                    Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Τέντες                          Άγγελος Αντωνόπουλος

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΟΕΔΕ για τον εξοβελισμό της οικονομικής παιδείας


Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
με αφορμή την ανακοίνωση των νέων ωρολογίων προγραμμάτων για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη απογοήτευση μας, τον προβληματισμό μας  και την αγανάκτησή μας  για  τον εξοβελισμό των οικονομικών μαθημάτων και γενικότερα των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών.
Οι επιλογές σας, όπως αυτές καταγράφονται και στα ωρολόγια προγράμματα, θα έχουν ως αποτέλεσμα ο μαθητής να μπορεί να κάνει χρήση μόνο της τεχνολογίας, να επεξεργάζεται  και να διαχειρίζεται πληροφορίες μέσα από δικτυακές λειτουργείες και να διαθέτει μόνο δεξιότητες. Έτσι, ο μαθητής δεν χειραφετείται αφού κυριαρχεί η επιλεκτικότητα, η εναλλακτικότητα και η αποσπασματικότητα στη διδασκαλία και χάνεται ο στόχος της μάθησης και της γνώσης. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται πολίτες που λειτουργούν μέσα σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας ως αναλώσιμοι διαχειριστές πληροφοριών.     
Οι μαθητές στο σύστημα αυτό δεν γνωρίζουν, δεν κατανοούν και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν βασικές πλευρές της κοινωνικής πραγματικότητας και ιδιαιτέρως την οικονομική.  Αυτό γιατί στην πλειοψηφία τους δεν έρχονται σε επαφή με την οικονομική επιστήμη που το αντικείμενο της προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία, σε όλη την διάρκεια των σπουδών  τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να μάθουν πως κινείται η οικονομία, να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δημιουργικά αντιμετωπίζοντας προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.       
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι οι  επιλογές σας στα ωρολόγια προγράμματα θα έχουν επιπτώσεις και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών αφού η μείωση των ωρών διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο οδηγεί αντικειμενικά  σε νέες διαθεσιμότητες καθηγητών.  
 Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να τροποποιήσει τα ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου και του Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προτάσεις:    
- Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
-το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
-Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης.
-Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία» να γίνει εργαστηριακό και να διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου.   
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παντελής Τέντες                                 Άγγελος Αντωνόπουλος

Επιστολή διαμαρτυρίας 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...