Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μας αφορά όλους

Εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν οι ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Oι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Ο ρόλος της Ε.Ε.
Σήμερα ο θεσμός της εταιρικής ευθύνης προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο αποτελεί μια βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων κτλ. Ο όρος έχει πολύ στενή σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων.
Η ευρύτερη έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στοχεύει να διαμορφώσει το κλίμα στο οποίο οι επιχειρηματίες θα είναι σεβαστοί όχι μόνο επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για τη σωστή συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες τού σήμερα και του αύριο.

Κατηγορίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι υποκατηγορίες ανάλογα με τη φύση τής ανάλογης πρωτοβουλίας-προγράμματος: προώθηση σκοπού, μάρκετιγκ σκοπού, κοινωνικό μάρκετινγκ, εταιρική φιλανθρωπία, εταιρικός εθελοντισμός, κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον (άμεσο και έμμεσο) που αλληλεπιδρά με την επιχείρηση και έχει συμφέρον από τις δραστηριότητές της. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μια επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι δανειστές-πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι το κράτος και οι τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.
Το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις.

Πηγή: Μακεδονία της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...