Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αλλαγές στο Λύκειο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η Οικονομική Επιστήμη

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    Δαρδανελίων 7, 17124, Νέα Σμύρνη, Αθήνα 

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Κ. Γαβρόγλου
Κοιν:  -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Δ. Μπαξεβανάκη - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Κ. Ζουράρι              
-ΠΡΟΕΔΡΟ ΙΕΠ κ. Γερ. Κουζέλη                        
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΙΕΠ κ. Π. Χαραμή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που εξαγγείλατε προσφάτως διατυπώνοντας παράλληλα τις προτάσεις μας σε ότι μας αφορά.
Με την πρότασή σας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαβλέπουμε ταύτιση της Οικονομικής επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι των επιστημών. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας, προϋποθέτει, σύμφωνα με την πρόταση,  την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία-Οικονομία».
Η ταύτιση σημαίνει ότι το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, που μέχρι σήμερα έχει ως ένα βαθμό αντιστοιχία με μια επιστήμη, αλλάζει (ακυρώνεται) και στη θέση του τοποθετούνται σύνολα πληροφοριών, θεματικές περιοχές της γνώσης, οι οποίες ανασύρονται αυθαίρετα και συνδέονται με συστήματα πρακτικών εφαρμογών. Έτσι δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν κατανοούνται οι θεωρητικές, οι μεθοδολογικές αρχές και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου της. Η επιστήμη, ως γνωστό, είναι σύνολο αρχών, νόμων, κανόνων, αντικειμένων και μεθόδων.
Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενό της Οικονομικής Επιστήμης προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική Επιστήμη χρησιμοποιεί μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης του αντικειμένου της, μετράει δε τα οικονομικά μεγέθη  με εργαλεία τα Μαθηματικά μοντέλα, τη Συναρτησιακή Ανάλυση, την Οικονομετρία, τη Λογιστική κλπ. Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία  της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Η κάθε επιστήμη έχει εννοιολογικά και μεθοδολογικά διαμορφωμένα ερωτήματα – προβλήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων, να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος. Αυτό για να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.
Όμως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο) η Οικονομική Επιστήμη τείνει να εξοβελισθεί από τα Προγράμματα Σπουδών. Παρέχεται μόνο μια επιλεκτική οικονομική θεματολογία που εντείνει την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης, μέσα από το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο οποίο ταυτίζονται η Οικονομική επιστήμη, η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία.
Είναι απαραίτητη η μάθηση και κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο ως διακριτό αντικείμενο, γιατί βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, πώς μεταβάλλονται οι αξίες των αγαθών από την παραγωγή μέχρι την ανταλλαγή μέσω της εργασίας, πόσο συμβάλλει ο μισθός της εργασίας στη διαμόρφωση της αξίας του εμπορεύματος, πώς αυτή η αξία εκφράζεται σε χρηματική τιμή, ποιοι παράγοντες παρεμβαίνουν για τις τελικές τιμές των εμπορευμάτων (τιμές αγοράς), πώς διαμορφώνεται ο εργατικός μισθός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πώς αποτιμάται ο πλούτος μιας κοινωνίας και ενός κράτους, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα γενικής διανομής και κατανομής του πλούτου κ.α.. Τα ανωτέρω αποτελούν γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας. Όλα αυτά καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:
1. Να διδάσκεται στην Α’  τάξη του Γενικού Λυκείου, ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα  «Αρχές Οικονομίας» και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.
2. Σύμφωνα με την πρόταση σας στη Β΄ τάξη, που τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4ωρα, οι μαθητές/τριες δοκιμάζουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης ή με τη μορφή μαθημάτων τομέα στα ΕΠΑΛ.
Προτείνουμε ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, το  μάθημα της «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» στη Β΄ τάξη με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης.
Προτείνουμε επίσης, ως τρίτο μάθημα επιλογής πέραν των άλλων, ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και « Αρχές Λογιστικής».
3.  Σύμφωνα με την πρότασή σας η  Γ΄ τάξη,  είναι προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο και δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και τρίτο μάθημα εμβάθυνσης που μπορεί να του δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο ή να προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα ή να τον ενδιαφέρει. Στην τάξη αυτή όλα  τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που υπολογίζονται στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ.
Προτείνουμε ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα της «Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».
Προτείνουμε επίσης ως τρίτο μάθημα επιλογής πέραν των άλλων ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τα μαθήματα «Οργάνωση και Διοίκηση» και «Λογιστική».
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε οι προτάσεις αυτές να ληφθούν υπόψη γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στην επιστημονική, παιδαγωγική και την ποιοτική αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Τέντες                         Άγγελος Αντωνόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...